Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ141/τ.Α’/10-06-2003), οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες διοικούνται από τα Εφορευτικά Συμβούλια και τον Προϊστάμενο ή τον Διευθυντή. Το Εφορευτικό Συμβούλιο μιας Δημόσιας Βιβλιοθήκης απαρτίζεται από πέντε τακτικά μέλη και πέντε αναπληρωτές που θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προέρχεται από το χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήμης ή της παραγωγής. Tα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα» ορίστηκαν με το ΦΕΚ 408 ΥΟΔΔ 8/6/2015. Η θητεία του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Η απόφαση για τον ορισμό του Εφορευτικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την υπογραφή του Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Αριστείδη Μπαλτά. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών [Ν.4368/2016, ΦΕΚ 21/21-2-2016 ,άρθρο 27 παράγραφος 2].