ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ RFID

11/10/2021 - 13:55 |
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
rfid

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : αναρτηθείσα στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ΑΔΑ: ΩΓΠ046ΨΖΤ2-ΟΘΙ    Διαβάστε την Διακήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: αναρτηθείσα στο  ΚΗΜΔΗΣ  ΑΔΑΜ:  19PROC005295832  Διαβάστε την Προκήρυξη

Παραρτήματα σε επεξεργάσιμη μορφή.